KÖZTERÜLET FELÜGYELET

ERDŐKERTES Közterület felügyelet tevékenységének bemutatása HÍREK INFORMÁCIÓK.

 FELTÖLTÉS ALATT.....

---------------------------------------------------------------------------------- 

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

 

Erdőkertes község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1/a pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2), 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.

(2) A rendeletben foglaltak betartását az Erdőkertes Község Polgármesteri Hivatalának erre feljogosított ügyintézője, illetve közterület-felügyelője ellenőrzi.

(3) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

(5) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, illetve a közigazgatási hatósági eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

 

2. § Az eljárás lefolytatására a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

 

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki, illetve a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.

 

2. Községi jelkép használatával összefüggő magatartások

 

4. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki a község jelképét, zászlaját vagy Erdőkertes Község nevét

a) engedély nélkül felhasználja,

b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi,

c) a község közösségét sértő módon használja

3. Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

5. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki

a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, b) a kihelyezett közterületi névtáblát megrongálja, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, a kezelő hozzájárulása nélkül azt eltávolítja,    c) házszámtábla kihelyezését, pótlását az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg.

4. Állattartás

6. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki

a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét,

b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni,

c) úgy tartja állatát, hogy a több lakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát szennyezi,

d) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét.

(2) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki

a) engedély nélkül macska- és ebtenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély nélkül vadállatot tart,

b) kutyát többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben, valamint közterületen póráz nélkül vezeti,

c) nem gondoskodik arról, hogy a kutyája sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

(3) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki kutyát – a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, terápiás, rendőrségi és jelzőkutyák, valamint munkakutyák kivételével -

a) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy

b) oktatási és terápiás cél nélkül oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába bevisz. A kutya 3./ pontban felsorolt minősítését minden esetben az arra illetékes szerv (állatorvos, MEOE., stb.) által kiállított okirattal igazolni szükséges.

7. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az az ebtartó, aki a három hónapos kort betöltött ebet harminc napon belül, azt követően 6 hónapon belül, valamint a második oltást követően évente veszettség elleni védőoltás beadásáról nem gondoskodik.

8. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az a haszonállattartó, aki nem gondoskodik

a) a trágya-, és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágya- és trágyalégyűjtő szükség szerinti kiürítéséről,

b) a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról,

c) almos trágya ingatlanon való fedett tárolásáról,

d) az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti tiltott állattartási övezetben haszonállatot tart,

e) az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezése során nem tartja be a településen kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 14/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendeletben foglaltakat.

5. Közterületek használata

9. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a közterületet a közterületek rendjéről szóló 14/2008. (12. 04.) önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő módon, használja vagy veszi igénybe.

6. A közterületek tisztán tartásával összefüggő magatartások

10. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról, a pollen allergiát okozó növények gyommentesítéséről,

b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, vendéglátó ipari egységek kereskedelmi üzlethelyisége, és más árusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó-, és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt szemét összetakarításáról, valamint a járdaszakasz balesetmentes állapotáról.

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a tulajdonos, ha a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás veszélyének előidézésével jár. (4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen hatósági engedély nélkül hulladékot helyez el.

7. A helyi környezet védelme

11. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki

a) a kerti hulladékok nyílt téri égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi,

b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályokat megszegi,

c) a porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi,

d) közterületi rendezvényen engedély nélkül működtet zajforrást,

e) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítők, zajjal járó tevékenység végzésére vonatkozó szabályokat megszegi,

f) az egyéb belterületi ingatlanokon alkalmazandó zajvédelmi szabályokat megszegi,

g) a hangosító berendezések működtetésére vonatkozó szabályokat megszegi,

h) az építési, bontási, szerelési, kivitelezési tevékenységekkel kapcsolatos zajvédelmi előírásokat megszegi.

8. Temetők rendjének megsértése

12. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

a) a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegi;

b) a temető nyitvatartási rendjére, továbbá a sírok díszítésére nem szolgáló tárgyak temetőbe való bevitelére, illetve elhelyezésére vonatkozó előírásokat megszegi;

c) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közösség kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja;

d) a temető területére vonatkozó gépkocsival történő behajtás szabályait megszegi;

e) a temetőbe – a vakvezető kutya kivételével – állatot visz be;

f) a sírt, síremléket vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat, illetve növényzetet megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy nem a sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el;

g) a síremlék felállításakor, felújításakor keletkezett sírkőmaradványok elszállítására vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget;

h) a síremléket nem a rendeletben előírt szabályok betartásával építette meg;

i) a megváltott temetési helyen szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet az üzemeltető felszólítása ellenére a megváltott temetési helyen helyezi el;

j) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem intézkedik;

k) síremléket hozzájárulás nélkül állít, vagy állíttat, illetve a hozzájárulástól eltérő időpontban, vagy nem az előírt módon építette meg;

l) síremlék állítása, felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munka elvégzésének időpontját a temető üzemeltetőjével nem egyezteti.

9. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezése, valamint közterületen elhelyezett műtárgyak megsértése

13. §

(1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki reklámhordozót közterület használati megállapodás nélkül létesít.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki reklámhordozót köztéri szobron, emlékművön, díszkúton, közterületen álló fán, utcai berendezési tárgyon, épületek falain, kerítésein és kapuin – kivéve a közterület-kezelője által engedélyezett hirdetőtáblát – helyez el. (3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen elhelyezett műtárgyat, reklámhordozót, köztéri szobrot, emlékművet, díszkutat, dísztárgyat, utcaburkolatot, utcabútort, élőnövényt megrongál, megsemmisít, engedély nélkül ráfest (grafiti).

14. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki az idejét múlt hirdetményt 15 napon, választási plakátot a szavazást követő 30 napon belül nem távolítja el.

10. A kereskedelmi tevékenységek, valamint a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekkel kapcsolatos szabályok megsértése

15. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 5

a) a kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokat megsérti.

b) az üzlet nyitvatartási idejéről az abban bekövetkezett változásokról a kereskedelmi hatóságot, valamint a vásárlókat nem tájékoztatja.

c) az a mozgóárus, aki a jogszabályi és hatósági előírásokat megsérti.

11. Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő magatartások

16. §

(1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki

a) a kötelező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe,

b) a szemétgyűjtő edénybe folyékony, mérgező, környezetszennyező, robbanó anyagot vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét,

c) nem gondoskodik a szemétgyűjtő edény és környéke tisztán tartásáról. (2) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz elfolyó utcai aknába, vagy a csapadékelvezető árokba önt.

12. Záró rendelkezések 17. §

(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszi Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának  jogkövetkezményeiről.

(3) A rendelet kihirdetéséről — az SZMSZ-ben meghatározott módon — a jegyző gondoskodik.

Erdőkertes, 2015. február 19.

Dr. Pásztor László

polgármester

Vargáné Rajna Ágnes

címzetes főjegyző

Záradék! A rendelet 2015. február 26-án kihirdetve.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Erdőkertesi Közterület-felügyelők feladatainak meghatározásáról

 

Erdőkertes község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a)     közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben megfogalmazottak alapján, a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

b)     közterületi rend: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben megfogalmazottak alapján, a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása;

c)     feltartóztatás: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben megfogalmazottak alapján, a felügyelőnek az a tevékenysége, amelynek során azt a személyt, aki a személyazonosságának igazolását megtagadja, vagy az igazolásra történő felszólításnak nem engedelmeskedik, valamint a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt, illetőleg a feltartóztatott jármű vezetőjét az intézkedés idejére vagy a további intézkedés megtételéig a helyszín elhagyásában korlátozza, vagy a helyszín elhagyásában megakadályozza;

d)     a Közterület-felügyelet illetékességi területe: Erdőkertes önkormányzati tulajdonú közterületei. 

2. Szervezeti adatok, jogállás 

2.§

(1) Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén lévő közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal szervezetei egységén belül közterület-felügyelőket alkalmaz.

(2)A Közterület-felügyelők szervezetét, jogállását, feladatait és hatáskörét e rendelet, valamint az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

 (3) A Közterület-felügyelők székhelye: 2113.Erdőkertes, Fő tér 4.

(4) A Közterület-felügyelők levelezési címe: 2113.Erdőkertes, Fő tér 4.

3. A Közterület-felügyelők feladatai

3. §

A Közterület-felügyelők ellátják Erdőkertes közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú közterületek, továbbá az Önkormányzat vagyonának védelme tárgyában az Önkormányzat által rendeletekben részletesen meghatározottakat és e rendeletben szabályozott feladatait.

4. §

Az Erdőkertesi Közterület-felügyelők feladatai:

a)      a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b)     a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c)      a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

d)     közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,

e)      közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

f)      közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,

g)      közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

h)     közreműködés állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában,

i)       mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése

j)       közreműködik a piaci rend és alkalmi (ünnepi) vásárok rendjének fenntartásában,

k)     kerékbilincs alkalmazása a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák;

l)       az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti;

m)    a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelők hatáskörébe tartozó dohányzási tilalom rendelkezéseinek ellenőrzése és szankcionálása;

n)     közreműködés Erdőkertes Község Önkormányzata vagyonának védelmében, a közösségi közlekedési eszközök használati rendjének fenntartásában;

  • o)     Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletében meghatározott közterületeken történő szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése és szankcionálása;

p)     közreműködés Erdőkertes Község Önkormányzata a település közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében;

q)     közreműködés a közúton üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek a közút kezelője által történő elszállításában;

r)      Magyarország és a település zászlaja (lobogója) kitűzésére (felvonására) irányadó rendelkezések betartásának ellenőrzése;

s)      Az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése

4. A Közterület-felügyelők együttműködési és beszámolási kötelezettsége

5. § 

    (1) A Közterület-felügyelők együttműködnek:

a)      az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával;

b)     más közterület-felügyeletekkel;

 a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveivel;

c)      egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szerveivel;

d)     a katasztrófavédelem szerveivel;

e)      az Erdőkertesi polgárőr egyesülettel;

f)       a környező települések polgármesteri (önkormányzati) hivatalaival;

g)      feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete részére, évente egy alkalommal a Közterület-felügyelők éves írásos beszámolót készítenek.

5. A közterület-felügyelői egyenruha egyes előírásai

6. §

Az Erdőkertesi Közterület-felügyelő a szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt, továbbá Erdőkertes címerét és a "Közterület-felügyelet Erdőkertes" feliratot tartalmazó karjelzést illetve sapkajelzést.

6. Záró rendelkezések

7. § 

(1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  A rendelet kihirdetéséről — az SZMSZ-ben meghatározott módon — a jegyző gondoskodik.

 

 

        Vargáné Rajna Ágnes                                        Dr. Pásztor László

         címzetes főjegyző                                               polgármester

Záradék:

A rendelet 2015. február 26-án kihirdetve.

Erdőkertes, 2015. február 26.

                                                                                                   Vargáné Rajna Ágnes

                                                                                                       címzetes főjegyző

------------------------------------------------------------------------------------

KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLY

Nem árt tudni, hogy a Közterület Felügyelet, más néven Önkormányzati Rendészet, mint a neve is mutatja Rendészeti feladatot ellátó szervezet. Csaknem ugyan olyan jogokkal,mint a rendőrség.

Az 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről ezt írja:

1§ (5)8 A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy. A felügyelő az e törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni.

 (2) A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.

A felügyelői intézkedések

KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLY

Több eset olvasása kapcsán illetve sajnos a saját bőrünkön is tapasztalva az állampolgárok nincsenek tisztában a Közterület Felügyelők Minősítésével és Hatáskörével.

Ennek kapcsán előfordul, hogy atrocitás ér minket a polgárok részéről aminek következményeiről szeretnék szólni.

Nem árt tudni, hogy a Közterület Felügyelet, más néven Önkormányzati Rendészet, mint a neve is mutatja Rendészeti feladatot ellátó szervezet. Csaknem ugyan olyan jogokkal,mint a rendőrség.

Az 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről ezt írja:

1§ (5)8 A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy. A felügyelő az e törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni.

 (2) A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.

A felügyelői intézkedések

14. §32 A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni.

15. §33 A felügyelő - az 1. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott feladata kivételével - a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.

  17. § A felügyelő a szabálysértés elkövetőjét - a cselekmény súlyától függően - jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani.

20. §38 (1) A felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett - elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.

(2) A felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő figyelmeztetést.

(3)39 A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja.

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről ezt írja:

310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt

a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz,

b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy

c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz,

bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

312. § 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt hivatalos személy, külföldi hivatalos személy

vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 15
Heti: 100
Havi: 752
Össz.: 30 468
Oldal: HELYI RENDELETEK
KÖZTERÜLET FELÜGYELET - © 2008 - 2018 - erdokerteskozter.hupont.hu